“คุรุสภา” เป็นหน่วยงานรัฐที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

“คุรุสภา” เป็นหน่วยงานรัฐที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องการเป็นครู….
#สมัครเรียนปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่ ม.กรุงเทพธนบุรี จะได้สิทธิสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
# ปีการศึกษา 2566 กำลังรับสมัคร (รับรุ่นละ 55 คนเท่านั้น)โทร. 0987717783
#ตรวจสอบการรับรองปริญญาได้ จากเว็บไซต์ของคุรุสภา …. https://www.ksp.or.th/service/std.php