คณาจารย์

ดร.ธนาดล สมบูรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รศ.พิเศษพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ว่าที่ รต.ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กัณญภัทร หุ่นสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร