ประวัติสาขา

ประวัติสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ปัจจุบันใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559  เปิดรับนักศึกษา จำนวน 5 รุ่น  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2560 – 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภารับรอง ในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ได้วุฒิปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) และได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาโดยอัตโนมัติ (รหัสรับรอง 1387)

รายชื่อประธานสาขาหลักสูตรและการสอน  และผู้อำนวยการหลักสูตร ตั้งแต่เปิดสาขาฯ

จนถึงปัจจุบัน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1.ผศ.ดร.เกศสุดา        รัชฎาวิศิษฐกุล     ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

2.อาจารย์ พลโท ดร.วีระ      วงศ์สรรค์  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

3.รศ.ดร.สุเทพ             อ่วมเจริญ           ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

4.อาจารย์ ดร.ธนาดล    สมบูรณ์            ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ บค.008/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ช่วงปีการศึกษา 2558  ถึง  ปีการศึกษา2559  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนงดรับนักศึกษา เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ของสาขาวิชา

โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  คุรุสภาให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559  รหัสการรับรอง 1387  แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และแผน ข กลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2564

และเริ่มเปิดรับนักศึกษาใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560   เป็นต้นไป