สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ Thailand PSF

1 เมษายน 2567 ณ BTU HALL…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ Thailand PSF….รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกคณะ 16 คณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมสัมมนา Professional Standards Framwork….Mobile Phone 0924487043